Generalforsamling 2021 avholdt lørdag 28. august: Protokoll

På Quality Olavsgaard Hotel var dørene åpne for klubbens medlemmer, her ønsker Freddy Roaas velkommen ved en Jaguar-pyntet inngang. I alt 17 medlemmer møtte opp fysisk, mens fem stykker deltok digitalt via Zoom. Redaktøren vil få bemerke at det er litt slapt at ikke flere dukket opp på dette sentralt beliggende stedet. Med tanke på klubbens ca 1.200 medlemmer, vil det si at deltakelsen lå omtrent «på promillegrensen». Og det bør ikke være en klubb som vår verdig. Høstværet var strålende, og kan være litt av forklaringen. Likevel: Leder Øyvind Østeig og styret sluset forsamlingen greit gjennom formalitetene. Årsberetninger og regnskap (som sto på trykk i Jaguaren 3-2021) ble formelt vedtatt. Et hyggelig møte for de som møtte fram.

 

Stort, fint auditorium for Generalforsamlingen, men glissent oppmøte i år.

 

Protokoll

Fra NORSK JAGUAR KLUBBS Generalforsamling 2020

Avholdt: 28.08.2021
Sted: Olavsgaard hotell og nettmøte.
Det var 22 deltakere hvorav 5 deltok på nett.
Sak nr. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak nr. 2. Valg av møteleder.
Som møteleder ble valgt Øyvind Østeig.
Sak nr. 3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen.
Som referent ble valgt Frank Sagvik
Til å underskrive protokollen ble valgt Nils-Jørgen Kjærnet og Per Olav Lie Andersen
Sak nr. 4. Styrets årsberetning for 2020.
Styrets beretning sto på trykk i Jaguaren nr 3-2021 og ble gjennomgått av møteleder. Styrets beretning ble godkjent.
Sak nr. 5. Revidert regnskap 2020.
Styrets regnskap sto på trykk i Jaguaren nr 3-2021.  Øyvind Østeig orienterte og svarte på spørsmål. Det har vært et unormalt år, og klubben har ikke hatt vesentlige inntekter på arrangement, men klubben har derved også hatt mindre kostnader. Koronastøtte og momskompensasjon bidro positivt og årsresultatet ble kr 311.530,-. Årsregnskapet for 2020 ble godkjent.
Sak nr. 6. Valg av nytt styre.
Styremedlemmer Ragnar Salte og Frank Sagvik, samt sekretær Bjørn Bråthen var ikke på valg.  Styremedlem Per Olav Lie Andersen har meld at han ønsker å fratre som styremedlem. Valg ble gjennomført i tråd med innstilling:
Leder Øyvind Østeig, gjenvalgt for ett år.
Stephen Bråthen rykker opp som fast styremedlem.
Helge Haugen gjenvalgt som varamedlem
Øyvind Grim Berge (ny) valgt for ett år.
Kasserer Haakon Kronstad har ikke kunnet delta i styrearbeidet. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å konstituere ny kasserer frem til ny blir valgt på neste Generalforsamling.
Sak nr. 7. Valg av revisor.
Sven Vollset ble gjenvalgt som revisor for ett år.
Sak nr. 8. Valg av valgkomite.
Nils-Jørgen Kjærnet og Ove Hafsås ble gjenvalgt som medlemmer i valgkomiteen, for ett år.
Sak nr. 9. Fastsettelse av kontingent.
Øyvind Østeig orienterte om styrets innstilling til å opprettholde dagens medlemskontingent og vektla styret ambisjoner om å styrke regionenes klubbarbeid økonomisk og med materiell for å sikre fortsatt medlemsvekst og mer aktivitet. Kontingent for 2022 ble fastsatt til 600,- for hovedmedlem og 100 for familiemedlem. Dvs. videreføring av dagens nivå.
Sak nr. 10 Innkomne saker.
Ingen nye saker var innkommet til behandling.
Etter generalforsamlingen ble det et kort medlemsmøte:
SISU prisen, som er en vandrepris som klubben fikk i gave fra den finske Jaguarklubben, deles ut til en som har gjort en spesiell innsats for klubben.
I år ble denne delt ut til en som har vært et aktivt medlem av klubben gjennom i lang tid. Han har vært medlem i klubben i over 40 år, og han var med på å starte klubben. En solid begrunnelse ble lest opp av Øyvind Østeig. Gratulerer Stig Moltu-Jacobsen!
For øvrig ble det gitt informasjon om saker styret jobber med og svart på spørsmål fra fremmøtte.
* Det jobbes med å finne nytt og egnet sted for Vårmønstringen 1.mai da Holmen bl.a. har blitt for lite, og det har vært uttrykt bekymring for å få fram brannbil.
* Sommermøtet som ble avlyst i år, blir gjennomført i Halden i pinsen 2022.
* Det ble henstilt til valgkomiteen å finne kvinnelige kandidater til styret.
* Oppfordring om å ha egen kontaktperson for nyere biler og I-Pace
Møtet ble deretter hevet.
Nils-Jørgen Kjærnet (sign.)    Per Olav Lie Andersen (sign.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *