Styret i NJK

Øyvind Østeig ble gjenvalgt som leder for Norsk Jaguar Klubb for 2023.
Fra Norsk Jaguarklubbs generalforsamling i Trondheim 2023. Leder Øyvind Østeig slapp å bruke klubba.

Norsk Jaguar Klubb
Postboks 1051, 1442 Drøbak

Organisasjonsnummer 00982685303
Bankkonto 0530.29.89283
VIPPS nr 793242
Husk å merke overføringer til bank og vipps hva beløpet gjelder!

 

Leder: Øyvind Østeig
Postboks 6, 8378 Stamsund
Tlf 98 99 69 05
oyvind.osteig@lofotkraft.net

Sekretær: Helge Haugen
Kjempeholen 3, 4324 Sandnes
Tlf. 955 52 852
Helge.haugen@haugnett.no

Kasserer: Stephen Bråthen
Myrveien 29 A, 1401 Ski
Tlf. 950 66 396
sb@revisorforeningen.no

Styremedlemmer:
Frank Sagvik
Kjerulfs gate 15, 2000 Lillestrøm
Tlf. 928 34 856
frank@sagvik.com

Vibeke Rønholt
Søndre Svelvikstranda 21, 3145 Tjøme
Tlf. 971 37 126 v
br@utelivsbyen.no

Arild Hagen
Pinnsvinveien 23, 2030 Nannestad
Tlf. 454 12 356
arild.ha@hotmail.com

Varamedlemmer:

Øyvind Grim Berge
Vikaleitet 62, 5131 Nyborg
Tlf. 916 66 352
o_berge@hotmail.com

Ove Paulsen
Godøyvegen 439, 6055 Godøya
Tlf 900. 91 680
ove@mimer.no

Revisor:

Sven Vollset
Øverlandsvegen 31, 6416 Molde
Tlf. 928 91 835
svenvollset@hotmail.com

Valgkomité:

Ragnar Salte
Åmolveien 33 B, 1447 Drøbak
Tlf. 415 42 060
ragnar.salte@gmail.com

Tor Bottolfsen
Stavlundvegen 100, 6430 Bud
Tlf. 908 74 715
torbotto@online.no

LMK Forsikringskontakt:
Per Olav Lie Andersen
Drasundvn. 3, 3189 Horten.
Tlf 90 91 01 52 / per_andersen@live.no

REGIONSKONTAKTER

Osloregionen:
Vidar Sæle
Furuholtvegen 4, 2067 Jessheim
Tlf 913 56 992 / vsaele@online.no

Arild Hagen
Pinnsvinvegen 23, 2030 Nannestad
Tlf 454 12 356 / arild.ha@hotmail.com

Roger Petterson
Vestbyveien 76, 1444 Drøbak
Tlf 916 43 208 / rog-pet2@online.no

Viken:
Ubesatt for tiden.
Er du interessert selv, ta kontakt med styret.

Vestfold / Telemark:
Per Lie Andersen
Drasundveien 3, 3189 Horten
Tlf 909 10 152 / per_andersen@live.no

Agder:
Ubesatt for tiden.
Er du interessert selv, ta kontakt med styret.

Rogaland:
Helge Haugen
Kjempeholen 3, 4324 Sandnes
Tlf. 955 52 852 / Helge.haugen@haugnett.no

Bård Th. Hesvik
Svennahaugen 57, 5500 Haugesund
Tlf 527 36 735 / 913 87 232 bard.hesvik@hotmail.com

Vestland:
Geir Tore Philips
Øvre Fyllingsveien 88, 5146 Fyllingsdalen
Tlf 415 18 974 / gph@broadpark.no

Morten L. Gjesdahl
Strandgaten 18, 5013 Bergen.
Tlf. 480 41 500 morten.gjesdahl@gjesdahl.no

Møre og Romsdal:
Kari A. Hansen (Ålesund),
Negardsvn. 41, 6013 Ålesund
Tlf 701 50 085 / 922 49 459 agahanse@gmail.com

Tor Bottolfsen
Vestad, 6430 Bud
Tlf. 90 87 47 15 / torbotto@online.no

Innlandet: 
Leif Moen Lillehov
Rokosjøvegen 90, 2340 Løten
Tlf. 980 80 560 lei.moen@online.no

Roger Strøm
Vestbygdvegen 242, 2312 Ottestad
Tlf. 900 17 633 roger@darrol.no

Trøndelag:
Per Ramsøskar
Romålslia 12 E, 7029 Trondheim
Tlf 958 14 666 / per.ramsoskar@ntebb.no

Pål Andreas Schjetne
Dr. Sands veg 22, 7052 Trondheim
Tlf 930 18 560 / paschjetne@gmail.com

Nordland:
Trond Christensen
Verkstedveien 7, 8008 Bodø.
Tlf 450 26 521 / trchri@online.no

Terje Sagvik
Nesnaveien 1182, 8725 Utskarpen.
Tlf 957 30 456 / terje@sagvik.com

Troms og Finnmark:
Mads Henrik Enoksen
Varden 132, 9018 Tromsø
Tlf. 957 44 266 mads.h.enoksen@gmail.com

Besiktning og juridiske råd:

• Du finner oversikt på side 2 i siste nummer av Jaguaren. Der finner du også kontaktperson for juridiske spørsmål.

Dine medlemsfordeler i Norsk Jaguar Klubb:

• Hvert år arrangeres Årsmøte / Sommermøte for klubbens medlemmer.
• Vi ønsker deg velkommen til Vårmønstring hver 1. mai. Dette finner nå sted på Gamle Fornebu flyplass utenfor Oslo.
• Vi arrangerer turer og klubbmøter året rundt, sentralt og lokalt.
• Du kan få hjelp til kjøp og besiktning av bil av klubbens erfarne kontaktpersoner.
• Som medlem av NJK er du kollektivt tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) som gir deg store fordeler innen forsikring.
• Du mottar fem utgaver av Jaguaren – ca. 250 sider i året.
• Du kan gratis legge ut bil eller deler for salg i Catscatter i Jaguaren, og under KJØP & SALG her på nettsida vår.
• Du mottar klubbens årskalender med bilder av medlemmenes biler.
• Vi sender ut informasjon til medlemmene på e-post om alle større arrangementer.
• Du kan kontakte klubbens styre på post@norskjaguarklubb.no

Slik blir du (og dine kjente) medlem:

• Innmelding skjer her på klubbens nettside. Klikk deg inn og følg instruksjonene.
• Klubben har tatt i bruk Styreweb, der medlemstjenesten GNIST gir deg mange muligheter.
• GNIST åpner for publisering av dine Jaguarer med bilder og opplysninger NJKs medlemmer.
• Du må selv krysse av for å dele dine opplysninger med andre medlemmer av NJK.
• Nye medlemmer mottar en velkomstpakke med Jaguaren / Kalenderen / Klubbens logo som bilklebemerke.
• Du får tilsendt en e-post med forespørsel om fornying av medlemskapet like over nyttår.

Vedtekter for Norsk Jaguar Klubb

Vedtatt av generalforsamlingen på Britannia Hotel i Trondheim 3. juni 2023.

§ 1: Navn
Klubbens navn er Norsk Jaguarklubb (NJK).

§ 2: Formål
NJKs formål er å:
• Fremme interessen for kjøretøy av
merkene Jaguar, Daimler, SS og Swallow.
• Skape et godt og inkluderende klubbmiljø
for medlemmene.
• Arbeide for god trafikkultur.
• Arrangere turer, konkurranser og møter
for medlemmene.

§ 3: Medlemmer
Personer og firmaer kan opptas som medlem. Personer i medlemmets husstand kan tegne seg som familiemedlem med redusert kontingent. Familiemedlemmer
har samme rettigheter og plikter som
hovedmedlemmer, men får ikke tilsendt klubbmagasinet, Jaguaren.

§ 3.1 Opphør av medlemskap
Utmelding skal skje skriftlig. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.
Medlem som ikke har betalt kontingent,
vil etter 2. gangs purring bli utmeldt uten
ytterligere varsel.

§ 3.2 Eksklusjon
Styret kan ekskludere medlem som bryter klubbens vedtekter, eller som i ord og handling opptrer utilbørlig eller grovt illojalt overfor klubben og/eller klubbens medlemmer.
Et ekskludert medlem kan kreve eksklusjonen behandlet på påfølgende generalforsamling. Eksklusjonen er i så fall ikke gyldig før den er stadfestet av generalforsamlingen. Et ekskludert medlem kan søke styret om å få gjenoppta medlemskapet etter minimum fem år. Styret kan, om forholdene som ledet til eksklusjon var grove, og/eller gjenopptak av medlemskap kan virke støtende på andre medlemmer, nekte gjeninntreden som medlem.

§ 4: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er NJKs øverste organ.
I generalforsamlingen har et medlem én stemme. Kun hovedmedlem og familie-medlem har tilgang til og stemmerett i generalforsamling.

§ 4.1 Ordinær generalforsamling
Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ordinær generalforsamling.

§ 4.2 Innkalling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og angi de sakene som skal behandles. Innkalling anses lovlig når denne og saksdokumentasjon trykkes i medlemsbladet Jaguaren, og dette er medlemmene i hende innen fristen.
Ordinær generalforsamling skal behandle:
1. Styrets årsberetning
2. Revidert årsregnskap
3. Valg av styre
4. Valg av revisor
5. Valg av valgkomité
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Fastsette vertskapssted for
sommermøtet de to påfølgende år
8. Andre saker som ønskes behandlet,
og som er nevnt i innkallingen
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må sendes skriftlig og være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen avholdes.
Er det bare én kandidat til et verv, kan denne velges ved akklamasjon.

§ 4.3 Ekstraordinær generalforsamling
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når minst halvparten av klubbens medlemmer skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak.
For øvrig gjelder reglene for ordinær generalforsamling.

§ 5 Styret
Det skal velges seks styremedlemmer, herunder leder, sekretær og kasserer. Styrets medlemmer velges for en periode på to år, med unntak for styreleder, som velges for ett år. Det skal velges to varamedlemmer, som velges for ett år. Forvaltningen av NJK er styrets ansvar. Styret skal sørge for forsvarlig organisering, herunder oppfølging av aktiviteter i regionene.
Styret velger regionkontakter, kontakt-personer for de ulike bilmodellene og besiktningspersoner for LMK/NJKs forsikringsordning.
Styret skal holde seg orientert om klubbens økonomiske stilling og plikter, samt påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Innenfor rammene av vedtektene har styret myndighet til å beslutte og iverksette alt som ikke eksplisitt er tillagt generalforsamlingen.
Styremøter holdes når det bestemmes av styreleder eller når det forlanges av minst ett styremedlem. Styremøter kan avholdes fysisk eller digitalt.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Varamedlemmer innkalles til styremøtene, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
Sekretæren fører protokoll fra styremøtene.

§ 6 Valgkomité
Valgkomiteen består av to medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Valgkomiteen innstiller på med-lemmer til styret og revisor.
Valgkomiteens innstilling er veiledende. NJKs medlemmer kan fremsette alternativt forslag under generalforsamlingen.

§ 7 Revisor
NJKs årsregnskap skal revideres av revisor valgt av generalforsamlingen. Revisor velges for ett år. Opphører revisors oppdrag før utløp av tjenestetiden, skal styret sørge for konstituering av ny revisor frem til ordinær generalforsamling finner sted.

§ 8 Kontingent
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.

§ 9 Medlemsblad
Medlemsbladet Jaguaren ledes av en redaktør som velges av styret. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren kan innkalles til styremøter. Styret har rett og plikt til å bidra med artikler til Jaguaren.

§ 10 Utmerkelser og æresbevisninger
Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret gi anerkjennelse/utmerkelse for ekstraordinær innsats et medlem har nedlagt for klubben, dens formål og medlemmer.

§ 11 Vedtektsendringer
Beslutning om å endre vedtektene treffes bare i ordinær generalforsamling og krever to tredels flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning og avvikling
Beslutning om oppløsning av NJK treffes bare i ordinær generalforsamling og krever to tredels flertall av de avgitte stemmene. Gyldig beslutning krever at minst en femdel av klubbens medlemmer har stemt for oppløsning. Hvis forslaget ikke oppnår slikt flertall, kan beslutning om oppløsning treffes i neste generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – hvis forslaget da oppnår to tredels flertall av de avgitte stemmene.

 

 

 

Her er et lite knippe bilder fra Sommermøtet i Trondheim 2023. NJK har mange aktiviteter, der alle kan være med.