Styret i NJK

Fra Generalforsamlingen på Soria Moria Hotel i Oslo, 26. mai 2018

Formann: Øyvind Østeig

Øyvind Østeig (til høyre) har nå overtatt formannsklubba i NJK av tidligere formann Helge Wiik.

Postboks 6, 8378 Stamsund

Tlf: 989 96 905
E-post: oyvind.osteig@lofotkraft.net

Sekretær: Bjørn Bråthen
Lillehagveien 65, 1365 Blommenholm
Tlf: 958 05 925
Braathen@cyrusross.no

Kasserer: Sigrid Baden Hanssen
Grenåveien 10 L, 1447 Drøbak.
Tlf: 995 35 007.
E-post: eyolf.og.sigrid@gmail.com

Norsk Jaguar Klubbs logo er designet av Stein Tore Sørli. Jubileumsvignetten nederst er laget av David Keping.

Styremedlemmer:
• Ragnar Salte

• Ove Hafsås

• Per Olav Lie Andersen, Drasundvn. 3,
3189 Horten
Tlf 90 91 01 52 / per_andersen@live.no

Vararepresentanter:
• Frank Sagvik

• Stephen Bråthen

Intendant (Materialforvalter):
Rolf Anker Johansen, Haukåsen 8A, 1448 Drøbak.
Tlf. 63 79 83 54 / 41 25 41 12. E-post: rolfank@online.no

Revisor:
Gunnar R. Brun, Vestre Åslund 15, 1445 Drøbak.
Tlf: 90 12 99 87. E-post: gunnar.r.brun@gmail.com

Dine medlemsfordeler i Norsk Jaguar Klubb:

• Hvert år arrangeres Årsmøte / Sommermøte for klubbens medlemmer.
• Vi ønsker deg velkommen til Vårmønstring hver 1. mai på Holmen Fjordhotell nær Oslo.
• Vi arrangerer klubbmøter året rundt, sentralt og lokalt
• Du kan få hjelp til kjøp og besiktning av bil av klubbens erfarne kontaktpersoner.
• Som medlem av NJK er du kollektivt tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) som gir deg store fordeler innen forsikring.
• Du mottar fem utgaver av Jaguaren – ca. 250 sider i året.
• Du mottar klubbens årskalender med bilder av medlemmenes biler.
• Ca hvert tredje år mottar du en matrikkel med oversikt over alle klubbens medlemmer og deres biler.
• Rabatter hos sentrale forhandlere for klubbens medlemmer.

Slik blir du (og dine kjente) medlem:

• Sett inn kr 550,– på konto 0520.60.93104
• Merk innbetalingen tydelig med navn og postadresse. Bruk vanlig nettbank, IKKE mobilbank.
• Send samtidig en e-post til eyolf-og.sigrid@gmail.com og si fra at du melder deg inn (så vi får sjekket banken).
• VIKTIG: Registrer deg så med skjemaet på vår nettside der du samtidig fyller ut for din(e) Jaguar(er).
• Du mottar kvittering på e-post. OBS: Ta godt vare på denne kvitteringen, som inneholder en lenke for framtidige oppdateringer.
• Nye medlemmer mottar en velkomstpakke med Jaguaren / Kalenderen / Matrikkelen / Klubbens logo som bilklebemerke.

Vedtekter for Norsk Jaguar Klubb

Revidert etter generalforsamlingen i Arendal 2014.

§ 1: Navn
Klubbens navn er Norsk Jaguar Klubb.

§ 2: Formål
Klubbens formål er:
a)  Å arbeide for bevaring av Swallow sidevogner, person- og sportsbiler av merkene Swallow, SS og Jaguar, og Daimler produsert etter Jaguars overtagelse i juni 1960.
b)  Å fremme et godt miljø for medlemmene.
c)  Å arbeide for økt interesse for – og kunnskap om – sidevogner og biler nevnt i pkt. 2 a).
d)  Å arbeide for god trafikkultur.
e)  Å arrangere turer, konkurranser og møter for medlemmene.

§ 3: Medlemmer
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer som eier eller er interessert i sidevogner og biler nevnt i punkt 2 a). Personer som er i medlemmets husstand kan tegne seg som husstandsmedlemmer med redusert kontingent kr 200,–. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer men får ikke postforsendelser som ordinære medlemmer.

§ 4: Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes hvert år på ordinær generalforsamling.

§ 5: Generalforsamling
Generalforsamlingen kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort seg særlig bemerket i saker som angår klubben og dens formål. Æresmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent og har rett til benevnelsen æresmedlem. Æresmedlemskap gjelder for livstid. Forslag på æresmedlemmer kan fremmes av alle medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer forslag til styret. Styret innstiller så til Generalforsamlingen.

§ 6: Styret
1. Klubben ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det skal velges formann, sekretær og kasserer. Alle styrets medlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Styret tegnes av formannen eller av sekretæren etter fullmakt fra formannen. Varamenn innkalles til alle styremøtene, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
3. Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal. Medlemmene innkalles skriftlig. Eventuelt forfall må meldes formannen. Sekretæren fører protokoll fra styremøtene.
4. Styret kan ekskludere et medlem som er uønsket i klubben. Det ekskluderte medlemmet kan kreve eksklusjonen behandlet på påfølgende generalforsamling. Eksklusjonen er i så fall ikke gyldig før den er vedtatt av generalforsamlingen.
5. Daglig virksomhet ivaretas av formannen eller sekretæren etter fullmakt fra formannen. Saker av særlig stor viktighet og hvis avgjørelse ikke kan utsettes bør underhånden forelegges for så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelsen tas. Saken skal i alle fall refereres på første styremøte. I alle saker skal de til en hver tid gjeldende økonomiske rutiner vedtatt av styret følges.
6. Styret har myndighet til – innen rammen av vedtektene – å beslutte og sette i verk alt som ikke etter vedtektene er tillagt generalforsamlingen.

§ 7: Medlemsblad
Jaguaren ledes av en redaktør. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren kan innkalles til styremøte. Styret har rett og plikt til å bidra med artikler til Jaguaren.

§ 8: Redaktør
Redaktør for medlemsbladet velges av styret.

§ 9: Kasserer
a)  Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk og forestår alle inn- og utbetalinger. Kasserer plikter å holde styret jevnlig orientert om klubbens økonomi.
b)  Klubbens regnskapsperiode følger kalenderåret. Kasserer fremlegger regnskapet til ordinær generalforsamling.

§ 10: Revisor
Revisor skal revidere klubbens regnskap i henhold til god revisjonsskikk. Revisor kan innkalles til styremøtene.

§ 11: Ordinær generalforsamling
Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen skal være avholdt innen 15. juni.

§ 12: Saker til behandling
Ordinær generalforsamling skal behandle:
1. Styrets beretning for året som er gått.
2. Revidert regnskap for året som er gått.
3. Valg av styre.
4. Valg av revisor
5. Valg av æresmedlem(mer) etter forslag fra styret.
6. Valg av valgkomité.
7. Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen. Slike forslag må sendes skriftlig til styrets formann og være han i hende innen 1. april.
8. Er det bare en kandidat til et verv, anses denne valgt ved akklamasjon.

§ 13: Ekstraordinær generalforsamling
1. Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ekstraordinær generalforsamling.
2. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret, når styret finner grunn til det eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det, med minst 14 dagers varsel.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at en sak skal anses vedtatt, er det nødvendig at minst halvparten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. Ved lovendringer er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen.

§14: Oppløsning
1. Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.
2. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.

Det råder god stemning på klubbens sommermøter. Her er arrangementsgjengen samlet rundt Per Arne Larsens kanarigule XK Convertible som sto godt i stil med «Hed-Opp-skjortene» på Hamar i 2015.