Styret i NJK

Fra årsmøtet i Halden 2022. Foto: Jan Rodtwitt.
Øyvind Østeig ble gjenvalgt som leder for Norsk Jaguar Klubb for 2023.

Norsk Jaguar Klubb
Postboks 1051, 1442 Drøbak

Organisasjonsnummer 00982685303
Bankkonto 0530.29.89283
VIPPS nr 793242
Husk å merke overføringer til bank og vipps hva beløpet gjelder!

 

Leder: Øyvind Østeig
Postboks 6, 8378 Stamsund
Tlf 98 99 69 05
oyvind.osteig@lofotkraft.net

Sekretær: Helge Haugen
Kjempeholen 3, 4324 Sandnes
Tlf. 955 52 852
Helge.haugen@haugnett.no

Kasserer: Stephen Bråthen
Myrveien 29 A, 1401 Ski
Tlf. 950 66 396
sb@revisorforeningen.no

Styremedlemmer:
Frank Sagvik
Kjerulfs gate 15, 2000 Lillestrøm
Tlf. 928 34 856
frank@sagvik.com

Vibeke Rønholt
Søndre Svelvikstranda 21, 3145 Tjøme
Tlf. 971 37 126 v
br@utelivsbyen.no

Arild Hagen
Pinnsvinveien 23, 2030 Nannestad
Tlf. 454 12 356
arild.ha@hotmail.com

Varamedlemmer:

Øyvind Grim Berge
Vikaleitet 62, 5131 Nyborg
Tlf. 916 66 352
o_berge@hotmail.com

Revisor:

Sven Vollset
Øverlandsvegen 31, 6416 Molde
Tlf. 928 91 835
svenvollset@hotmail.com

Valgkomité:

Ragnar Salte
Åmolveien 33 B, 1447 Drøbak
Tlf. 415 42 060
ragnar.salte@gmail.com

Turi Hjelle Indergaard
Ferdahaugen 22, 6035 Fiskarstrand
Tlf. 950 09 537
thindergaard@gmail.com

LMK Forsikringskontakt:
Per Olav Lie Andersen, Drasundvn. 3, 3189 Horten. Tlf 90 91 01 52 / per_andersen@live.no

REGIONSKONTAKTER

Osloregionen:
Vidar Sæle
Furuholtvegen 4, 2067 Jessheim
Tlf 913 56 992 / vsaele@online.no

Arild Hagen
Pinnsvinvegen 23, 2030 Nannestad
Tlf 454 12 356 / arild.ha@hotmail.com

Roger Petterson
Vestbyveien 76, 1444 Drøbak
Tlf 916 43 208 / rog-pet2@online.no

Viken:
Ubesatt for tiden.
Er du interessert selv, ta kontakt med styret.

Vestfold / Telemark:
Per Lie Andersen
Drasundveien 3, 3189 Horten
Tlf 909 10 152 / per_andersen@live.no

Agder:
Ubesatt for tiden.
Er du interessert selv, ta kontakt med styret.

Rogaland:
Helge Haugen
Kjempeholen 3, 4324 Sandnes
Tlf. 955 52 852 / Helge.haugen@haugnett.no

Bård Th. Hesvik
Svennahaugen 57, 5500 Haugesund
Tlf 527 36 735 / 913 87 232 bard.hesvik@hotmail.com

Vestland:
Geir Tore Philips
Øvre Fyllingsveien 88, 5146 Fyllingsdalen
Tlf 415 18 974 / gph@broadpark.no

Morten L. Gjesdahl
Strandgaten 18, 5013 Bergen.
Tlf. 480 41 500 morten.gjesdahl@gjesdahl.no

Møre og Romsdal:
Kari A. Hansen (Ålesund),
Negardsvn. 41, 6013 Ålesund
Tlf 701 50 085 / 922 49 459 agahanse@gmail.com

Tor Bottolfsen
Vestad, 6430 Bud
Tlf. 90 87 47 15 / torbotto@online.no

Innlandet: 
Leif Moen Lillehov
Rokosjøvegen 90, 2340 Løten
Tlf. 980 80 560 lei.moen@online.no

Roger Strøm
Vestbygdvegen 242, 2312 Ottestad
Tlf. 900 17 633 roger@darrol.no

Trøndelag:
Per Ramsøskar
Romålslia 12 E, 7029 Trondheim
Tlf 958 14 666 / per.ramsoskar@ntebb.no

Pål Andreas Schjetne
Dr. Sands veg 22, 7052 Trondheim
Tlf 930 18 560 / paschjetne@gmail.com

Nordland:
Trond Christensen
Verkstedveien 7, 8008 Bodø.
Tlf 450 26 521 / trchri@online.no

Terje Sagvik
Nesnaveien 1182, 8725 Utskarpen.
Tlf 957 30 456 / terje@sagvik.com

Troms og Finnmark:
Mads Henrik Enoksen
Varden 132, 9018 Tromsø
Tlf. 957 44 266 mads.h.enoksen@gmail.com

Besiktning og kontaktpersoner for ulike Jaguarmodeller:
• Oversikt på side 2 i siste nummer av Jaguaren. Der finner du også kontaktperson for juridiske spørsmål.

Dine medlemsfordeler i Norsk Jaguar Klubb:

• Hvert år arrangeres Årsmøte / Sommermøte for klubbens medlemmer.
• Vi ønsker deg velkommen til Vårmønstring hver 1. mai på Holmen Fjordhotell nær Oslo.
• Vi arrangerer turer og klubbmøter året rundt, sentralt og lokalt.
• Du kan få hjelp til kjøp og besiktning av bil av klubbens erfarne kontaktpersoner.
• Som medlem av NJK er du kollektivt tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) som gir deg store fordeler innen forsikring.
• Du mottar fem utgaver av Jaguaren – ca. 250 sider i året.
• Du mottar klubbens årskalender med bilder av medlemmenes biler.

Slik blir du (og dine kjente) medlem:

• Innmelding skjer her på klubbens nettside. Klikk deg inn og følg instruksjonene.
• Klubben har tatt i bruk Styreweb, der medlemstjenesten GNIST gir deg mange muligheter.
• GNIST åpner for publisering av dine Jaguarer med bilder og opplysninger NJKs medlemmer.
• Du må selv krysse av for å dele dine opplysninger med andre medlemmer av NJK.
• Nye medlemmer mottar en velkomstpakke med Jaguaren / Kalenderen / Klubbens logo som bilklebemerke.

Vedtekter for Norsk Jaguar Klubb

Revidert etter generalforsamlingen i Arendal 2014.

§ 1: Navn
Klubbens navn er Norsk Jaguar Klubb.

§ 2: Formål
Klubbens formål er:
a)  Å arbeide for bevaring av Swallow sidevogner, person- og sportsbiler av merkene Swallow, SS og Jaguar, og Daimler produsert etter Jaguars overtagelse i juni 1960.
b)  Å fremme et godt miljø for medlemmene.
c)  Å arbeide for økt interesse for – og kunnskap om – sidevogner og biler nevnt i pkt. 2 a).
d)  Å arbeide for god trafikkultur.
e)  Å arrangere turer, konkurranser og møter for medlemmene.

§ 3: Medlemmer
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer som eier eller er interessert i sidevogner og biler nevnt i punkt 2 a). Personer som er i medlemmets husstand kan tegne seg som husstandsmedlemmer med redusert kontingent kr 200,–. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer men får ikke postforsendelser som ordinære medlemmer.

§ 4: Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes hvert år på ordinær generalforsamling.

§ 5: Generalforsamling
Generalforsamlingen kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort seg særlig bemerket i saker som angår klubben og dens formål. Æresmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent og har rett til benevnelsen æresmedlem. Æresmedlemskap gjelder for livstid. Forslag på æresmedlemmer kan fremmes av alle medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer forslag til styret. Styret innstiller så til Generalforsamlingen.

§ 6: Styret
1. Klubben ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det skal velges formann, sekretær og kasserer. Alle styrets medlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
2. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Styret tegnes av formannen eller av sekretæren etter fullmakt fra formannen. Varamenn innkalles til alle styremøtene, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
3. Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal. Medlemmene innkalles skriftlig. Eventuelt forfall må meldes formannen. Sekretæren fører protokoll fra styremøtene.
4. Styret kan ekskludere et medlem som er uønsket i klubben. Det ekskluderte medlemmet kan kreve eksklusjonen behandlet på påfølgende generalforsamling. Eksklusjonen er i så fall ikke gyldig før den er vedtatt av generalforsamlingen.
5. Daglig virksomhet ivaretas av formannen eller sekretæren etter fullmakt fra formannen. Saker av særlig stor viktighet og hvis avgjørelse ikke kan utsettes bør underhånden forelegges for så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelsen tas. Saken skal i alle fall refereres på første styremøte. I alle saker skal de til en hver tid gjeldende økonomiske rutiner vedtatt av styret følges.
6. Styret har myndighet til – innen rammen av vedtektene – å beslutte og sette i verk alt som ikke etter vedtektene er tillagt generalforsamlingen.

§ 7: Medlemsblad
Jaguaren ledes av en redaktør. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren kan innkalles til styremøte. Styret har rett og plikt til å bidra med artikler til Jaguaren.

§ 8: Redaktør
Redaktør for medlemsbladet velges av styret.

§ 9: Kasserer
a)  Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk og forestår alle inn- og utbetalinger. Kasserer plikter å holde styret jevnlig orientert om klubbens økonomi.
b)  Klubbens regnskapsperiode følger kalenderåret. Kasserer fremlegger regnskapet til ordinær generalforsamling.

§ 10: Revisor
Revisor skal revidere klubbens regnskap i henhold til god revisjonsskikk. Revisor kan innkalles til styremøtene.

§ 11: Ordinær generalforsamling
Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen skal være avholdt innen 15. juni.

§ 12: Saker til behandling
Ordinær generalforsamling skal behandle:
1. Styrets beretning for året som er gått.
2. Revidert regnskap for året som er gått.
3. Valg av styre.
4. Valg av revisor
5. Valg av æresmedlem(mer) etter forslag fra styret.
6. Valg av valgkomité.
7. Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen. Slike forslag må sendes skriftlig til styrets formann og være han i hende innen 1. april.
8. Er det bare en kandidat til et verv, anses denne valgt ved akklamasjon.

§ 13: Ekstraordinær generalforsamling
1. Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ekstraordinær generalforsamling.
2. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret, når styret finner grunn til det eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det, med minst 14 dagers varsel.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at en sak skal anses vedtatt, er det nødvendig at minst halvparten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. Ved lovendringer er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen.

§14: Oppløsning
1. Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.
2. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.

Det råder god stemning på klubbens sommermøter. Her er arrangementsgjengen samlet rundt en kanarigul XK Convertible som sto godt i stil med «Hed-Opp-skjortene» på Hamar i 2015.