Digital Generalforsamling 2020

Digitalt årsmøte i Norsk Jaguar Klubb ble arrangert 28. november. Ikke alle greide å henge med på den moderne løsningen, men mange nok til at det ble gjennomført. Et nødvendig trekk for at styre og stell skal foregå på ryddig måte. Vi får håpe at vi kan møtes på vanlig måte i 2021. Redaktøren velger allerede nå å legge ut referatet her nå nettsida. Det vil også komme på trykk i Jaguaren 1–2021 som kommer ut i månedsskiftet februar/mars.

Referat fra Norsk Jaguar Klubbs Generalforsamling 2020, avholdt 28.11.2020.

Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak nr. 2: Valg av møteleder.
Som møteleder ble valgt Øyvind Østeig.

Sak nr. 3: Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen.
Som referent ble valgt Bjørn Bråthen. Til å underskrive protokollen ble valgt Torunn Holter-Andersen og Ronnie Grønås.

Sak nr. 4: Styrets beretning for 2019.
Styrets beretning sto på trykk i siste utgave av Jaguaren. Styrets beretning ble godkjent.

Sak nr. 5: Revidert regnskap 2019.
Styrets regnskap sto på trykk i siste utgave av Jaguaren. Øyvind Østeig orienterte og svarte på spørsmål. Østeig orienterte også om at det var søkt om og mottatt kr. 148400 i koronastøtte i 2020. Regnskapet for 2019 ble deretter vedtatt.

Sak nr. 6: Valg av nytt styre.
Leder Øyvind Østeig, gjenvalgt for ett år. Sekretær Bjørn Bråthen ble gjenvalgt for to år. Som ny kasserer ble valgt Haakon Kronstad, for to år. Som styremedlemmer ble valgt Ragnar Salte og Frank Sagvik, begge for to år. Styremedlem Per Olav Lie Andersen var ikke på valg. Som varamedlemmer ble valgt Stephen Bråthen og Helge Haugen.

Sak nr. 7: Valg av revisor.
Sven Vollset ble gjenvalgt som revisor.

Sak nr. 8: Valg av valgkomite.
Nils-Jørgen Kjærnet og Ove Hafsås ble gjenvalgt som medlemmer i valgkomiteen.

Sak nr. 9: Fastsettelse av kontingent.
Øyvind Østeig orienterte om styrets innstilling til endring av medlemskontingent; Styret har ambisjoner om å fordele økonomiske midler samt materiell til regionalt klubbarbeid, dette for å sikre fortsatt medlemsvekst og mer aktivitet blant medlemmene i hele landet. Det har lenge vært planlagt dommeropplæring innen Concours d’ Elegance, som også har blitt utsatt av økonomiske årsaker. Kontingentøkning fra kr. 500,- til kr. 600,- vil gi styret mulighet til å budsjettere med økt aktivitet til fordel for alle medlemmene, videre utvikling og vekst i klubben. Det ble enstemmig vedtatt å øke kontingenten fra kr 500,– til kr 600,–. Kontingenten for familiemedlemmer på kr 100,– ble videreført på dagens nivå.

Sak nr. 10: Innkomne saker.
Ingen nye saker var innkommet til behandling. Møtet ble deretter hevet.

Torunn Holter-Andersen (sign.)   Ronnie Grønås (sign.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *